categories scene experts: סולארי וסביבה

סולארי וסביבה המשרד להגנת הסביבה מפרסם דוח רבעון ראשון לשנת 2016 הממשלה אישרה תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה ועדות המשנה בכנסת מקדמות את התחום הסולארי! הממשלה הכריעה – חברת חשמל תפחית את השימוש בפחם מזהם 22% מהאנרגיה העולמית בסוף שנת 2014 מיוצרת על ידי מקורות אנרגיה מתחדשת דיון בכנסת במסגרת יום הסביבה הבינלאומי – קידום התחום הסולארי בישראל מאזן הפחמן: כמה פליטת CO2 לאוויר חוסך השימוש במערכת פוטו-וולטאית בשנה? הוועדה לאנרגיה ירוקה בכנסת: יותר גגות בישראל יהפכו לירוקים רווח נקי : המאזן הסביבתי *האמיתי* של התאים הסולאריים
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות