ראשי / כתבות ומאמרים / כיצד להגיש הודעה בדבר הקמת מתקן פוטו ולטאי עד 50 קוו”ט

כיצד להגיש הודעה בדבר הקמת מתקן פוטו ולטאי עד 50 קוו”ט

בעלי גגות של בתים פרטיים, לולים, רפתות, מחסנים, מפעלים, מבני מסחר וכדומה, ייהנו מרפורמה החדשה, שתאפשר להם להתקין מתקן סולארי. על פי רפורמה שנכנסה לתוקף ב-1 באוגוסט 2014, לא יידרש עוד היתר בניה עבור התקנתם של מתקנים פוטו-וולטאים (PV) בהספק של עד 50 קילו-ואט. כיצד ניתן להגיש הודעה בדבר הקמת מתקן פוטו ולטאי עד 50 קוו”ט?

שים לב! – יש להגיש את הודעה תוך 45 יום מביצוע העבודות

כיצד מגישים הודעה?

נכנס לאתר משרד הפנים : http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

 

אתר משרד הפנים

 

בוחרים בניין \ בית פרטי

 • בית פרטי -> בוחרים “עורף” -> “מתקן פוטו ולטאי
 • בית פרטי -> בוחרים “גג” -> “מתקן פוטו ולטאי

נפתח מסך משנה

 

אתר משרד הפנים 2

 

נפתח טופס חדש:

 

טופס

 

 • ממלאים את שם הישוב ותיאור העבודה – מתקן פוטו ולטאי
 • מצרפים אישור מהנדס חשמל ומהנדס מבנה כנדרש בתקנות
 • ממלאים את פרטי בעל הנכס

 

טופס 2

 

 • פרטי העבודה כתובת וגוש חלקה
 • צילום העבודה
 • חתימת המדווח – סרוקה מקובץ או הדפסה וחתימה על המודפס

 

הסבר לתקנה:

 1. התקנתו תבוצע לפי תקן ישראלי 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו-וולטאית;
 2. הספק המתקן הוא לא יותר מ- 50 קילו ואט למבנה;
 3. יש להתקין את המתקן רק על גג מבנה שהוקם כדין. אם הגג משופע, יש להניחו על הגג, בצמוד אליו ככל האפשר ועם כיוון השיפוע שלו; אם הגג שטוח, לא יבלוט המתקן ממעקה הגג;
 4. יש להשאיר על גג המבנה די מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, כולל דוד שמש וקולטים לאספקת מים חמים.
 5. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת מתקן פוטו-וולטאי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה. יש לצרף אל ההודעה 2 אישורים:
 • אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד הכלכלה כי מולאו כל התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי.
 • אישור מהנדס קונסטרוקציה כי הגג יכול לשאת את המתקן וכי המתקן יציב.

הודעה זהה נוספת תימסר גם לכיבוי אש.
לשון התקנה:

 • התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי), ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
 1. המתקן יותקן ע”פ ת”י 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית;
 2. הספק המתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה;
 3. המתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין. בגג משופע יונח המתקן בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המתקן ממעקה הגג;
 4. על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מים חמים;
 5. הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המתקן יציב; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות.**

*”מהנדס מבנים” – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ”ז-1967
**הרשות הארצית לכבאות – כמשמעותה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב-2012

כתבות שעשויות לעניין אותך

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Call Now Button